Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

2. Důvod a způsob založení

22. 01 2013 22:58 - Jaroslav Vlček
povinně zveřejňovaná informace

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Kramolna jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.