Skip to navigation »

Článek v rubrikách:

»Povinně zveřejňované informace

14. Předpisy

22. 01 2013 22:34 - Jaroslav Vlček

Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, jsou k nahlédnutí na OÚ Kramolna.


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - odkaz.

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a předpisy obce Kramolna jsou k dispozici k náhlednutí na Obecním úřadě